4,8*

4,8 of 5 stars . 41 views
View reviews

Very responsive
32,973 lượt xem

cho đơn hàng số lượng lớn

Hình ảnh

Thông tin sản phẩm Tiêu đen

- Loại 200gr/l: Độ ẩm tối đa: 13.5%, tạp chất tối đa: 6%, mật độ: 200gr/l.
- 500gr/l: Độ ẩm tối đa: 13.5%, tạp chất tối đa: 1%, mật độ: 500gr/l min
- 550gr/l: Độ ẩm tối đa: 13.5%, tạp chất tối đa: 0.5%, mật độ: 550gr/l min
Đóng gói: trong bao khối lượng 59kg hoặc 60kg/bao